ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Co warto wiedzieć zaczynając remont

1127019_origJeśli nie jesteśmy pewni, jak zakwalifikować prace, które planujemy wykonać w mieszkaniu – dokonajmy w administracji osiedla zgłoszenia planowanych robót.  Pamiętajmy, że niedokonanie zgłoszenia lub brak pozwolenia na budowę dla przeprowadzonych prac (w przypadku gdy jest ono niezbędne) może skutkować zakwalifikowaniem ich jako samowoli budowlanej. W takiej sytuacji nadzór budowlany może nakazać przywrócenie stanu pierwotnego mieszkania lub wystawić rachunek za legalizację samowoli budowlanej.

PRACE REMONTOWE W LOKALACH.

 1. O zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych należy powiadomić Administrację Osiedla.
 2. Roboty remontowe w lokalu powinny być wykonywanie przez osoby wykwalifikowane, a w przypadku robót instalacyjnych wykonawcy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia ( elektryczne, gazowe, sanitarne).
 3. Materiały używane do remontu muszą mieć certyfikat dopuszczający do wbudowania.
 4. W czasie prac remontowych właściciel/użytkownik lokalu obowiązany jest do dbałości o otoczenie lokalu, tj. o klatkę schodową i teren na zewnątrz zapewniając bieżące sprzątanie ( usuwanie śmieci, zapylenia oraz odpadów budowlanych).
 5. Prace należy prowadzić w sposób najmniej uciążliwy dla sąsiadów.

 

Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania wykonawców robót.

Zabronione  jest:

 • składowanie odpadów budowlanych pod śmietnikiem lub wrzucanie ich do pojemników na odpady komunalne; użytkownik lokalu zobowiązany jest do usunięcia odpadów we własnym zakresie i na własny koszt,
 • malowanie na inny kolor zewnętrznych i wewnętrznych ścian balkonów i loggii, stolarki okiennej, balustrad balkonowych czy parapetów zewnętrznych,
 • wykonywanie podłączeń do instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej, centralnego ogrzewania przebiegającej w piwnicach i w pomieszczeniach wspólnych budynku (np.
 • zakładanie gniazd poboru prądu elektrycznego na użytek własny oraz instalowanie urządzeń zasilanych prądem elektrycznym lub gazem),
 • samowolne montowanie urządzeń nadawczych oraz używanie innych urządzeń elektrycznych powodujących zakłócenia w odbiorze programów RTV
 • dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniach wstępnych zaworów termostatycznych grzejników c.o. w lokalach jak również w pomieszczeniach ogólnodostępnych,
 • dokonywanie jakichkolwiek przeróbek lub napraw instalacji oraz manipulowanie przy urządzeniach technicznych lub instalacjach znajdujących się w części wspólnej budynku,
 • dokonywanie we własnym zakresie napraw bezpieczników instalacji elektrycznych znajdujących się poza obrębem lokalu, w przypadku stwierdzenia tego typu uszkodzeń należy niezwłocznie zawiadomić Administracje Osiedla,
 • wchodzenie na dach budynku.

Zgody Zarządu Spółdzielni  i/lub miejskich służb ds. budownictwa wymagają:

 • zabudowa loggii lub balkonu, a także okratowanie okien, montaż żaluzji zewnętrznych, markiz czy daszków,
 • prace remontowe związane z demontażem ścian działowych, zmianą ich usytuowania oraz wymianą okien,
 • montaż domofonów w budynku,
 • przerabianie instalacji znajdującej się w lokalach (np. instalacji gazowej, elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, i innej),
 • wykonywanie jakichkolwiek prac budowlanych naruszających konstrukcję budynku.

dodano dnia: 19-03-2018
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631