ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Informacja dla firm

kosz-na-smieciInformacja dla użytkowników lokali będących w zasobach administrowanych przez Łomżyńską Spółdzielnię Mieszkaniową w Łomży, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 391) od 1 lipca 2013 roku zagospodarowaniem odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych będzie zajmowała się gmina.

Użytkownicy lokali usługowych winni zawrzeć umowy o wywóz odpadów z przedsiębiorstwem, które wygra przetarg prowadzony przez miasto.

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży udostępni śmietnik najemcom lokali w celu składowania odpadów za opłatą miesięczną w wysokości 11,00 zł netto, po podpisaniu umowy. Opłata związana jest z kosztami utrzymania śmietnika i pojemników.

Lokale ze spółdzielczym własnościowym prawem i będące przedmiotem odrębnej własności mają skalkulowane koszty funkcjonowania śmietników w opłacie eksploatacyjnej.

Zawarcie umowy na udostępnienie przez Spółdzielnię śmietnika jest równoznaczne z przyjęciem na siebie, przez użytkownika lokalu, obowiązku segregacji odpadów z podziałem na frakcje.

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady miasta Nr 312/XXXVI/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża § 8 pkt. 2 przyjmuje się następującą średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w innych obiektach (nie mieszkania) w ciągu dwóch tygodni (dopuszcza się 10% błąd):

(wyciąg)

a) 20 l – na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności min. 110 litrów, dotyczy to także miejsca w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,

b) min. 120 l – dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji,

c) 40 l – na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności min. 110 l na lokal, dla lokali handlowych,

d) 110 l – na każdych 10 pracowników, dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych.

Przedstawiony sposób zagospodarowania odpadów z lokali usługowych zdejmuje z Państwa obowiązek wyposażenia lokalu w pojemniki do składowania odpadów, umożliwia składowanie odpadów w odpowiednim miejscu z podziałem na frakcje oraz indywidualne negocjowanie cen wywozu.

Zastosowanie w umowach przedstawionych wyżej średnich ilości odpadów powinno obniżyć koszty związane z ich wywozem.

dodano dnia: 17-03-2014
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631