ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Komunikat Zarządu ŁSM w Łomży

Dotyczy: obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie tzw. strzelnicy to jest zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Konstytucji 3 Maja w Łomży.

W związku z licznymi informacjami pojawiającymi się na portalach internetowych  Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje.

Zarząd Spółdzielni wielokrotnie podejmował próby uregulowania sprawy utrzymania czystości na strzelnicy. Były propozycje od zamiany działek do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. Zlecenie utrzymania czystości z września 2020 r. było gestem dobrej woli Spółdzielni po spotkaniu, na którym Pan Prezydent zobowiązał się do działań, których niestety nie podjął stąd byliśmy zmuszeni wycofać zlecenie. Jednocześnie, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i przechodzących osób, w całym okresie zimowym na zlecenie Spółdzielni schody i przejście przez strzelnicę były odśnieżane i posypywane.  Spółdzielnia jest w posiadaniu dokumentu z 09.06.2010 roku, w którym Prezydent Miasta Łomża zleca utrzymanie strzelnicy dyrektorowi MOSiR w Łomży. 

Stan faktyczny i prawny strzelnicy (działki 12230/2 i 12230/1) przedstawia się w sposób następujący:

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży nie jest użytkownikiem wieczystym działki 12230/2 teren ten został protokolarnie przekazany Miastu Łomża jeszcze w 2016 roku.

Działka 12230/1 – Miasto Łomża i Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży zawarły między innymi w dniu 11 lutego 2005 roku, umowę „w sprawie wspólnej realizacji projektu Budowa zespołu  terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Konstytucji 3 Maja w Łomży” oraz umowę z dnia 28 grudnia 2006 roku „w sprawie wspólnej realizacji projektu Budowa zespołu  terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Konstytucji 3 Maja w Łomży” i umowę z dnia 29 grudnia 2008 roku, „w sprawie realizacji projektu Budowa zespołu  terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Konstytucji 3 Maja w Łomży”. Umowy dotyczyły tego samego projektu określając każdorazowo jego rzeczowy charakter. Powyższe umowy przewidywały współdziałanie i współfinansowanie inwestycji polegającej na budowie zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Konstytucji 3 Maja w Łomży. Umowa przewidywała, że zakres przedsięwzięcia jest określony w oparciu o dokumentację techniczną przygotowaną przez Spółdzielnię. W ramach współdziałania Spółdzielnia pokrywała 30% kosztów inwestycji. Natomiast Miasto zobowiązało się do pełnienia roli jednostki realizującej projekt oraz sprawującej nadzór inwestycyjny wraz z prowadzeniem procedur postępowania przetargowego z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Spółdzielnia w dniu 24 listopada 2006 roku, przekazała plac budowy protokołem zdawczo – odbiorczym pod całość inwestycji, a następnie uczestniczyła w odbiorach częściowych zakończonego etapu w dniu 25 maja 2007 roku. Zakres przedsięwzięcia był realizowany między innymi na działkach 12230/1 i 12230/2, dla których Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LM1L/00075881/5. Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji inwestycji miały stać się własnością Miasta i miały zostać udostępnione do korzystania Spółdzielni na podstawie odrębnej umowy, co przewidywała każda z kolejnych umów. Umowa taka nie została zawarta, a nadto nie zrealizowano wszystkich prac objętych dokumentacją techniczną oraz umowami. Teren jest ogólnie dostępny zaś na wykonane elementy pierwotnej inwestycji Miasto Łomża uzyskało pozwolenie na użytkowanie.  Zakres umowy z roku 2005, 2006 i 2008 roku, jednoznacznie wskazuje, że to Miasto Łomża dysponuje terenem nieruchomości formalnie znajdującym się w użytkowaniu wieczystym Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży jako jednostka prowadząca projekt. Teren ten nigdy ponownie nie został przekazany Spółdzielni po rozpoczęciu inwestycji, która formalnie jest kontynuowana.  Niezależnie od tego, czy roboty budowlane są wykonywane systemem gospodarczym czy na podstawie umowy, obowiązki utrzymania czystości i porządku na budowie obciążają zawsze wykonującego roboty.  Treść przedłożonych decyzji dotyczących pozwoleń na użytkowanie jednoznacznie wskazuje, że inwestorem jest Miasto Łomża to ono zatem do zakończenia procesu inwestycji i przekazania placu budowy Spółdzielni będzie odpowiedzialne za utrzymanie czystości i porządku. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w treści art. 5 ust. 2 odnosi się do terenu budowy, na którym obowiązki wskazane powyżej obciążają wykonawcę robót budowlanych. Zatem niezależnie od tego, czy roboty budowlane są wykonywane systemem gospodarczym czy na podstawie umowy, obowiązki utrzymania czystości i porządku na budowie obciążają zawsze wykonującego roboty. W sytuacji przekazania placu budowy i braku zakończenia inwestycji oraz braku formalnego zwrotu stosownie do postanowień umowy to na Mieście Łomża ciąży obowiązek utrzymania czystości i porządku na tej działce.

Stan sanitarny strzelnicy nie jest obojętny Spółdzielni świadczą o tym podejmowane działania łącznie ze zleceniem sprzątania z września 2020 r. i utrzymaniem zimowym przejść pomimo braku takiego obowiązku. Nie jest dobrą wizytówką ani Miasta ani Spółdzielni zaniedbany i zaśmiecony teren. Obciążenie mieszkańców Osiedla kosztami sprzątania strzelnicy musi mieć podstawę. Obecny Zarząd ustalił, że Spółdzielnia w latach 2005-2009 partycypowała w kosztach urządzeń w wysokości 1 300 000 zł.

Jedynymi warunkami, spełnienia których oczekuje ŁSM w Łomży od Miasta Łomża jest: zakończenie inwestycji zgodnie z dokumentacją techniczną, rozliczenie inwestycji.

Zarząd ŁSM w Łomży

Pobierz plik w formacie pdf

dodano dnia: 26-03-2021
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631