ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Ogrodzenia altan śmietnikowych

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w roku 2021 kontynuujemy budowę ogrodzeń wiat śmietnikowych. Dzięki temu konkretne śmietniki przyporządkowane są do poszczególnych budynków, których to mieszkańcy powinni dbać o odpowiedni stopień segregacji odpadów na frakcje.

Na dzień 16 kwietnia br. liczba ogrodzonych altan przedstawia się następująco:

 1. Osiedle Centrum:
 • Altany ogrodzone – 7 szt.
 • Pozostało do ogrodzenia – 15 szt.
 1. Osiedle Jantar:
 • Altany ogrodzone – 11 szt.
 • Pozostało do ogrodzenia – 7 szt.
 1. Osiedla Konstytucji 3 Maja i Górka Zawadzka:
 • Altany ogrodzone – 42 szt.
 • Pozostało do ogrodzenia – 2 szt.
 1. Łącznie całe zasoby ŁSM w Łomży:
 • Altany ogrodzone – 60 szt.
 • Pozostało do ogrodzenia – 24 szt.

Każda z ogrodzonych altan zamykana jest na zamek systemowy, uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym, przez co został poprawiony komfort składowania i odbioru odpadów oraz poprawiła się estetyka i porządek wokół samych altan. Wykonaliśmy również wiele nowych stanowisk do segregacji odpadów oraz wymieniliśmy większość pojemników. Są to znaczące koszty, które ciągle ponosimy, ponieważ duża część pojemników ze względu na zły stan techniczny nie nadaje się do dalszej eksploatacji i remontu.

Tematem ciągle powracającym i generującym wiele uwag i zastrzeżeń, jest niewłaściwa segregacja odpadów przez użytkowników lokali. Pomimo, że cały czas w środkach masowego przekazu toczy się kampania informacyjna i mieszkańcy otrzymali informatory objaśniające sposób właściwej segregacji, to nadal zauważamy, że wiele osób lekceważy te zalecenia. Do pojemników na odpady zmieszane wrzucane są śmieci, które powinny trafić do koszy na szkło, plastik czy papier. Nagminnym stało się składowanie przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych, bezpośrednio przy altanach śmietnikowych – poza terminem ich zbiórki; stare meble, armatura łazienkowa, płyty, dywany, wykładziny, gruz itp.

Składowanie takich odpadów przy altanach śmietnikowych i pojemnikach do segregacji odpadów poza wyznaczonym terminem ich zbiórki jest niezgodne z obowiązującymi przepisami, stwarza pogorszenie warunków zamieszkiwania, utrzymania porządku i czystości, naraża pozostałych mieszkańców na dodatkowe koszty. Zgodnie z obowiązującym w mieście Łomża regulaminem, odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się cztery razy w ciągu roku i przed każdą z takich zbiórek, z wyprzedzeniem, na klatkach schodowych wywieszane są ogłoszenia informujące o terminie.

Informacje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych można uzyskać na stronach internetowych Miasta Łomża, operatora odbierającego odpady, jak i bezpośrednio w Urzędzie Miejskim. Jednocześnie informujemy, że mieszkańcom, którzy mają podpisane umowy na wywóz nieczystości, a wykonują remonty w swoich mieszkaniach, przysługuje nieodpłatnie pojemnik na wywóz gruzu. W takiej sytuacji, należy wypełnić odpowiednie zgłoszenie w firmie wykonującej te usługi i umówić się na termin jego ustawienia.

Przypominamy, że do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. przy ul. Akademickiej 22, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00 w sobotę od 8.00-14.00, mieszkańcy Łomży mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 • papier i tekturę,
 • tworzywa sztuczne,
 • drewno,
 • opakowania ze szkła,
 • zużyte opony,
 • oleje silnikowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki,
 • farby, kleje, lepiszcza,
 • środki ochrony roślin,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)*.

* Do PSZOK można oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

dodano dnia: 16-04-2021
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631