ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

OZE na Osiedlu Centrum

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży zrealizowała projekt pn. „Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży”. Inwestycja realizowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

W ramach projektu przeprowadzono montaż instalacji fotowoltaicznej do podgrzewu ciepłej wody użytkowej na dachach budynków wielorodzinnych przy ulicy Pięknej 13 oraz Wojska Polskiego 31 w Łomży.  Głównym celem projektu było zmniejszenie energochłonności energetycznej wskazanych wyżej obiektów oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz pyłów do atmosfery, poprzez efektywne wykorzystanie energii cieplnej oraz obniżenie kosztów ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Działania zaplanowane w projekcie będą miały także pozytywny wpływ  na poprawę stanu środowiska w regionie.

Do celów szczegółowych, które zrealizowane zostaną dzięki projektowi zaliczyć można przede wszystkim:

 • zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii ogółem,
 • redukcja emisji CO2 i poprawa stanu środowiska w regionie,
 • zmniejszenie energochłonności sektora mieszkaniowego,
 • racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi wydatkowanymi w ramach opłat za zużycie energii,
 • edukacja społeczności lokalnej w związku z  korzyściami płynących z odnawialnych źródeł energii.

Kompleksowe działania zrealizowane w ramach inwestycji mają korzystny wpływ  na 3 główne sfery: społeczno – ekonomiczną, ekologiczną oraz zdrowotną.

W sferze społeczno – ekonomicznej nastąpi:

 • wprowadzenie tanich i niewyczerpalnych  źródeł energii w miejsce trudniej dostępnych i coraz droższych paliw kopalnych,
 • zmniejszenie uzależnienia od obcych źródeł energii,
 • wprowadzenie oszczędności surowców energetycznych,
 • obniżenie kosztów związane z ogrzewaniem wody w obiektach,
 • obniżenie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • wprowadzenie promocji dobrych praktyk wśród społeczności ŁSM w Łomży.

W sferze ekologicznej:

 • zredukowanie emisji zanieczyszczeń powietrza, związanych z przetwarzaniem paliw kopalnych,
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym pyłów i gazów do atmosfery,
 • poprawa jakości środowiska oraz zachowane zostaną cenne ekosystemy zlokalizowane w województwie,
 • wprowadzenie oszczędności i racjonalnego gospodarowania energią cieplną pochodzącą z nieodnawialnych źródeł energii,
 • zredukowanie efektu cieplarnianego,
 • zmniejszenie ilość odpadów.

W sferze zdrowotnej:

 • ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczonego środowiska,
 • poprawa jakości i wzrost standardu życia członków ŁSM w Łomży.

Całkowita wartość projektu : 113 135,64 zł brutto

Wkład własny:  66 123,66 zł brutto

Wkład Funduszy Europejskich : 47 011,98 zł brutto.

dodano dnia: 26-02-2019
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631