ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Petycja ws. rekompensat bezpośrednich [AKTUALIZACJA]

Szanowni Mieszkańcy!

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw wprowadziła z dniem 1 marca br. mechanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła, który ma rzekomo ograniczyć wzrost cen ciepła dla odbiorców. Przewiduje on, że wzrost cen dostawy ciepła systemowego, obejmujący wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę, nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących od 30 września 2022 r.
Wg Ustawy przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak by odbiorca – będący podmiotem uprawnionym – nie został obciążony nadmiernym wzrostem kosztów ogrzewania.

Wytłuszczona data 30 września 2022 r. jest w przypadku miasta Łomża datą kluczową, gdyż wprowadzona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży Zmiana Taryfy Ciepła, podnosząca o ok. 60% cenę energii cieplnej dostarczanej do budynków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży obowiązuje od 17 września 2022 r. Warto przy tym nadmienić, że począwszy od 1 stycznia 2023 r. z 5% do 23% wzrósł podatek VAT na cieple systemowym, zaś w trakcie procedowania przez łomżyński MPEC jest kolejna Taryfa dla ciepła. Poprzednia Taryfa obowiązywała do 31 grudnia ub.r.

Podwyżki cen, jakie za sprawą producentów ciepła od drugiego kwartału ubiegłego roku nas dotykają sprawiają, że poziom wytrzymałości społecznej osiąga kres. Władze centralne świadome tego faktu dokonały bezpośrednich rekompensat dla indywidualnych gospodarstw przede wszystkim do węgla i gazu ziemnego, pomijając całkowicie odbiorców zbiorowych ciepła sieciowego (mieszkańcy budynków zbiorowego zamieszkania). W mniemaniu władz centralnych spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty oraz inne związki mieszkaniowe zostały objęte w stopniu wystarczającym ustawowym ograniczeniem maksymalnego poziomu cen. Jednak wartość tej mniemanej ochrony została ustalona na tak niskim poziomie, że zapewnia jedynie efekt propagandowy.

W tym stanie rzeczy przyłączamy się do ogólnopolskiej petycji koordynowanej przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami, z którym ŁSM w Łomży współpracuje od lat na wielu płaszczyznach, z żądaniem objęcia rekompensatami bezpośrednimi również wszystkich właścicieli oraz użytkowników lokali mieszkalnych stanowiących spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty oraz inne związki mieszkaniowe.

Przekazując Państwu w załączeniu treść petycji wyrażamy przekonanie, że tylko zbiorowym wysiłkiem oraz solidarnym działaniem możemy osiągnąć zamierzone, sprawiedliwe cele.

Dlatego też, z uwagi na określone ściśle przez koordynatora kolejne etapy działań, apelujemy o podpisanie tej petycji oraz dostarczenie jej do Państwa Administracji Osiedla w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2023 r.

Petycja do Ministra Klimatu i Środowiska

dodano dnia: 07-03-2023
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631